Начало

Катедрата е водеща в обучението на студенти по специалност „Моделиране, технология и мениджмънт в шевната индустрия“ в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със срок на обучение 4 години. Формата на обучение е редовна.

В катедрата работят 11 преподаватели, от които 1 професор, 5 доценти, 2 гл. ас. доктор, 1 ас. доктор и 2 асистенти.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

Изследване и създаване на технически средства в областта на текстилната и шевна техника, свързани с оптимизиране технологичните параметри на процеса шиене, технологично обновление и модернизация на малки и средни шевни фирми, подобряване качеството на конфекционните изделия;
Изследване и анализ на различни системи /български и чужди/ за конструиране на облекло, изследване и сравнителен анализ между технологични варианти за изработване на облекло; технологични решения за увеличаване на покупателната стойност на шевния продукт;
Усъвършенстване качеството на университетското педагогическо образование чрез прилагане на иновационни образователни подходи и превръщането на учебния процес във висшето училище в учебно-изследователски;

Катедрата разполага с учебни лаборатории, специализирани компютърни зали и 2 технологични лаборатории за практическо обучение по шевно производство. Материално-техническата база, особено в областта на шевните технологии е много добра. Двете съвременни технологични лаборатории по шевно производство са оборудвани с необходимите конвенционални и специални шевни машини, както и със съоръжения за влаго-топлинна обработка и термо-механично позлепване. В резултат на съвместната работа на преподаватели и студенти по научно-изследователски проекти през последните години технологичните лаборатории са обогатени с редица нови технически приспособления за шевни машини, със съвременни специални машини /верижна, покривна, илична и др./, съвременни компютърно-интегрирани информационно-измервателни системи, базирани на PLC за изследване на различни технологични процеси, с лицензирани софтуерни продукти – CAD – CAM системи за конструиране и моделиране на облекло, специализирани програмни продукти за синтез и анализ на механизми, за изчисляване разхода на шевен конец и др.

Катедрата поддържа много добри интеграционни връзки със сродни катедри от други Университети в страната, със сдружение «Браншова организация по текстил и облекло», с «Българска асоциация на производителите и износителите на текстил и облекло» и с редица шевни фирми като „Пирин текс“ ООД – Гоце Делчев, „Бела стил“ – Петрич, „Евромода“ ЕООД – София, „MiliaJoe“ ООД – Благоевград, шевна фирма „Рила“ – Благоевград, „Милена“ АД – Благоевград, фирма „LIMA“ – Благоевград и мн. др.